Reglement.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Antwerp Amusement Center
 2. Indien de klant eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Antwerp Amusement Center en/of de werking van de algemene voorwaarden vanAntwerp Amusement Center te belemmeren en/of verhinderen.
 3. Openingstijden worden aan de kassa bekend gemaakt.Antwerp Amusement Center behoudt zich het recht voor deze tijdstippen te wijzigen en/of te sluiten.

Activiteiten

  1. E-Karting
   1. Antwerp Amusement Center is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen rijgedrag of en rijgedrag door anderen op de kartbaan. De klant is bekend met de risico’s van deelname aan de kartsport en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke conditie te zijn.
   2. Maximaal 8 karts mogen tegelijkertijd op de baan rijden.
   3. De duur van een heat op weekdagen is 10 minuten, en op weekenddagen 8 minuten.
   4. De kartbaan is voor iedereen toegankelijk, maar:
    • voor jongeren beneden de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
    • personen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren of onsportief gedrag vertonen, kunnen zonder opgaaf van redenen van de kartbaan worden verwijderd, de toegang tot het pand worden ontzegd
   5. Het is de bezoekers niet toegestaan om:
    • de baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen
    • afval en andere goederen op de baan te gooien
   6. Het is rijders niet toegestaan:
    • om zonder helm de baan te betreden
    • anderen in gevaar te brengen
    • op de baan en/of rond de baan te roken of vuur te maken
    • de baan in tegengestelde richting te berijden
    • de karts roekeloos te berijden dan wel te beschadigen
    • de karts onder invloed van alcohol en/of enig welk verdovend middel te besturen
    • de karts te verlaten en deze op de baan achter te laten

Reserveringen

   1. Alle offertes en aanbiedigen van Antwerp Amusement Center zijn geheel vrijblijvend.
   2. Indien de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de client gehouden aan Antwerp Amusement Center alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende geleden schade.
   3. Het is verplicht om minimaal één consumptie te nuttigen bij het deelnemen aan één van onderstaand, vermelde activiteiten.
   4. Eigen drank of eten meebrengen en nuttigen is niet toegelaten.
   5. Elke minderjarige (onder de 18 jaar) dient vergezeld te zijn van een volwassene of een schriftelijke toestemming bij zich te hebben van zijn/haar ouders of voogd.
   6. Openingstijden worden aan de kassa/receptie bekend gemaakt. Antwerp Amusement Center behoudt zich het recht om deze tijdstippen te wijzigen en/of vroeger te openen of vroeger te sluiten.

Aansprakelijkheid

   1. Antwerp Amusement Center is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de klant dan wel derden i.v.m. geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Antwerp Amusement Center.
   2. Antwerp Amusement Center is met name niet aansprakelijk voor schade indien deze schade (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels door of gegeven aanwijzingen van Antwerp Amusement Center.
   3. Antwerp Amusement Center is niet verantwoordelijk voor verlies van geld en/of goederen van derden waaronder klant. Dit geldt tevens bij afgifte van goederen bij personeel van Antwerp Amusement Center achter de bar.
   4. Reclamaties worden door Antwerp Amusement Center slechts in behandeling genomen indien deze direct worden kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het pand vervalt dit reclamatierecht.

Betaling

  1. Alle door Antwerp Amusement Center gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders door te partijen overeengekomen. Betaling dient onmiddellijk na afloop cash of per bankkaart te geschieden, tenzij anders overeengekomen, doch in ieder geval binnen de 7 dagen na factuurdatum.
  2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde conform en overminderd hetgeen in art.1 is bepaald door Antwerp Amusement Center worden aangepast.
  3. In geval van reserveringen van kartfaciliteiten kan verlangd worden dat een door Antwerp Amusement Center te bepalen bedrag vooraf voldaan wordt. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum in het pand, tenzij anders overeengekomen op een door Antwerp Amusement Center aan te wijzen bankrekening.
  4. Het staat Antwerp Amusement Center ten allen tijde vrij alvorens tot levering van diensten over te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van klant te verlangen.
  5. Indien klant niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld heeft Antwerp Amusement Center het recht al zijn verplichtingen jengens zijn klant op te schorten.
  6. Terzake van de betaling is de klant jegens Antwerp Amusement Center niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.
  7. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel of niet behoorlijke nakoming van enige op de klant rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Antwerp Amusement Center zonder enige gebrekestelling het recht om de klant over het verschuldigde bedrag 1% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan Antwerp Amusement Center verdere toekomende rechten, waaronder het recht op de klant alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van 500 euro te verhalen.